Skip to content

Posts from the ‘Nyheder’ Category

wp-header_FBO-logo_652x300px

Indslag på TVDK4 med mig om homøopati

 

I 2013 blev følgende indslag om homøopati bragt hos TV DK4 om homøopati. Jeg og én min tidligere klienter, Henrik Gideon,  blev interviewet af Peer Heisel. Samtalen drejede sig om homøopati generelt samt om den succesfulde behandling af Henriks årelange hovedpine.

Klik her for at se udsendelsen:
http://www.youtube.com/watch?v=Dsi9UHKmWoc

 

 

 

Homøopati – det synes at virke i Schweiz!

Det har vækket stor bevågenhed, at Schweiz nu har inkluderet homøopati som integreret del af den offentlige sygesikringsordning  efter omfattende undersøgelse af homøopatiens på parametre som effektivitet, sikkerhed samt økonomi.

Entydig evidens for virkning af homøopati

Undersøgelsen blev sat i værk af Schweiz’ regering med henblik på nøje evaluering af systematiske undersøgelser af homøopatien med henblik på at integrere homøopati som del af den offentlige sygesikringsordning. Undersøgelsen som tog syv år at gennemføre kom til et entydigt resultat: homøopati er effektiv, sikker og samfundsøkonomisk rentabel.

Det er værd at bemærke, undersøgelsen kom som resultat af pres fra offentligheden idet homøopati sammen med andre komplementære behandlingsmetoder i 2005 blev sløjfet fra sygesikringsordningen efter pres fra autoriteterne – selvom et uvildigt regerings udvalg dengang havde anbefalet at homøopatien fortsatte som del sygesikringsordningen.

Øvre luftveje samt allergi

Forskerne undersøgte også tilgængelig viden om virkningen af homøopati ved øvre luftvejssygdomme samt allergi. Her fandt man ligeledes klar evidens til at konkludere homøopati har en virkning ved disse former for lidelser.

Se mere om undersøgelsen her (på engelsk):  http://www.homeoinst.org/sites/default/files/uploads/u-16/HRI_Newsletter15_Spring2012.pdf?utm_source=Spring+2012+newsletter+-+Swiss+report+FINAL&utm_campaign=HRI+Spring+e-newsletter&utm_medium=email

 

 

 

HPV vaccinepolitik – et uoplyst valg

Følgende artikel er en kort gengivelse af mit resume fra Canadisk undersøgelse om HPV Vaccinationer som blev bragt i VaccinationsForums Nyhedsbrev – April 2012.

HPV vaccination er blevet markedført i stor stil over hele verden – også i Danmark. Angiveligt skulle denne vaccination sikre unge kvinder mod fremtidig kræft i livmoderen.
Imidlertid viser det sig nu at promoveringen af vaccinerne baseres på et temmeligt spinkelt grundlag; afprøvning af vaccinerne er foretaget over alt for få år til at kunne bevise deres virkning; livmoderhalskræft er en sjælden kræftform i vores del af verden; andelen af indberetninger af alvorlige bivirkninger ved de to typer HPV vacciner overgår mangefold dødsfald som følge af livmoderhalskræft; indberetninger af alvorlige bivirkninger er langt større end antaget pga. passiv indberetning.

 

Human papillomavirus (HPV) vaccinepolitik og evidensbaseret medicin: er der uoverensstemmelse? PDF Udskriv E-mail
Resume af undersøgelsen ”Human papillomavirus (HPV) vaccine policy and evidence-based medicine: are they at odds? – Offentliggjort i tidsskriftet Annals of Medicine, 2011; early online, 1-12. Lucija Tomljenovic1 & Christopher A. Shaw.1,2

Neural Dynamics Research Group, Department of Ophthalmology and Visual Sciences, University of British Columbia, 828 W. 10th Ave, Vancouver, BC, V5Z 1L8, Canada og Program in Experimental Medicine and the Graduate Program in Neuroscience, University of British Columbia, Vancouver, BC, Canada.

Referat af Flemming Borregaard Olsen

Introduktion

I USA repræsenterer vacciner en særlig kategori af lægemidler specielt rettet mod raske individer, og de er en forebyggende behandling mod sygdomme, som en person måske aldrig bliver eksponeret for. Af denne grund vægter Food and Drug Administration (FDA) sikkerheden frem for virkningen, når vacciner skal godkendes.

Ligeledes er læger påbudt at fortælle deres patienter om fordele og ulemper ved vaccinationer samt om relevante alternative behandlingsformer, hvis de findes.

Overraskende er der i USA ingen statslige retningslinjer for informeret samtykke i patient-lægeforholdet. Ikke desto mindre burde statslige institutioner som Centers for Disease Control (CDC) samt FDA kontrollere og regulere vacciner for at opretholde sikkerhed og effektivitet. Imidlertid opstår der problemer med informeret samtykke, når disse instanser ikke er i stand til at varetage deres opgaver, og/eller finansielle interesser får forrang over den offentlige sundhed.

Hvad kendes til den nuværende HPV vaccine? Hvad er fordele og ulemper? Alt imens medicinske autoriteter i en lang række lande er fortalere for brugen, er der tiltagende skeptiske røster ude, som spørger, om HPV vaccinerne er blevet markedsført på grundlag af unøjagtige informationer.

Nærværende artikel undersøger beviserne på de væsentlige spørgsmål.

 

Kan de nuværende licenserede HPV vacciner forebygge livmoderhalskræft?

Merck, producenten af Gardasil, hævder, at vaccinen ikke kun forebygger livmoderhalskræft men også beskytter mod andre HPV sygdomme. Desuden fremføres det, at vaccinen ikke beskytter mod alle former for livmoderhalskræft. Både CDC og FDA udtaler, at medicinen er et vigtigt redskab mod livmoderhalskræft, som potentielt kan beskytte millioner af kvinder verden over.

Imidlertid kan udtalelserne ikke underbygges, da afprøvningsperioden for Gardasil og Cervarix (GlaxoSmithKline) på hhv. 5 og 8,4 år er alt for kort tid at vurdere virkning på, givet at det tager mellem 20 og 40 år at udvikle livmoderhalskræft. Selv hvis det antages, at livmoderhalskræft sker gennem seksuelt overført eksponering for højrisikable HPV typer, vil det normalt ikke give anledning til forstadier af kræft, for slet ikke at tale om livmoderhalskræft. Grunden til det er, at helt op mod 90  % af HPV infektioner bekæmpes spontant inden for to år, og for dem, som ikke gør, vil kun en lille andel udvikle sig til kræft i løbet af de næste 20 til 40 år.

Derfor er det umuligt at vide, om HPV vacciner virkelig kan forebygge visse typer livmoderhalskræft.

FDA erklærer, at man antager, forebyggelse af forstadierne til kræft fører til forebyggelse af livmoderhalskræft – tilsyneladende erkender FDA, at den langvarige fordel ved HPV vaccination beror på formodning snarere end solide kendsgerninger.

 

Gardasil og Cervarix: opvejer fordelene ulemperne ved vaccination?

Sundhedsmyndigheder i USA og resten af verden erklærer, at HPV vaccinerne er sikre og effektive.

Imidlertid er rationalet bag uklart, da påstanden om, at HPV vaccination forebygger livmoderhalskræft, ikke kan bekræftes. Desuden viser data ifølge WHO, at dødstallet i USA er omkring 1,7 per 100.000 personer – hvilket er 2,5 gange lavere end antallet af alvorlige bivirkninger ved brugen af Gardasil på 4,3 per 100.000 uddelte doser, som er indberettet til Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). I Holland gør samme forhold sig gældende med Cervarix.

Det relativt lave antal dødsfald ved livmoderhalskræft skærper endnu mere kravene til brug af vaccinerne hos 9 -12 årige piger i perspektiv af FDA’s retningslinjer med lille tolerancemargen for alvorlige bivirkninger, når vaccinationer gives til i øvrigt raske individer.

I i-lande ser man dødstal på omkring 1,4-2,3 per 100.000 kvinder med effektive screeningsprogrammer.

Det vurderes, at HPV vaccination vil have minimal betydning i lande med screeningsprogrammer – således vil den eventuelle virkning fra HPV vaccination være forsvindende lille.

Anderledes forholder det sig i u-landene, hvor livmoderhalskræft er skyld i et højt antal dødsfald, og hvor screeningsprogrammer ikke er dækkende nok. I disse lande er de potentielle fordele dog vanskeliggjort af en høj vaccinepris.

En undersøgelse fra World Health Organisation (WHO) påviser enslydende indberetninger om alvorlige bivirkninger i mange lande af HPV 16/18 typerne – dem som er årsag til ca. 70 % af tilfældene med livmoderhalskræft.

De nationale overvågningsprogrammer baserer sig på passiv indberetning, hvorfor man kan formode, at det reelle tal er klart højere for antallet af alvorlige bivirkninger – nogle skøn kalkulerer med, at kun ca. 1 % til 10 % rapporteres. Af samme grund er det svært at afgøre sikkerheden i HPV vaccinationsprogrammet i lande, hvor brugen anbefales og promoveres.

Fra forskellige landes tilsynsførende organer har man udtrykt bekymring; således har man i England set indberetninger af alvorlige bivirkninger ved Cervarix, som er 24 til 104 gange højere end ved nogen anden vaccination, som anvendes. I Australien er årlige tilfælde ca. 7,3 per 100.000 – også her en væsentlig forøgelse, som er sket i indberetninger af alvorlige bivirkninger. Her udgjorde HPV vaccinen 50 % af alle indberetninger i 2007.

Det er passende at spørge, om det er værd for en ung kvinde at risikere død eller invaliderende neuro-degenerativ sygdom som for eksempel Guillain-Barré syndrom, for en vaccine som kun har en teoretisk mulighed for at hindre livmoderhalskræft, – en sygdom som kan indtræffe 20 til 40 år efter eksponering for HPV, men som er under kontrol via screeningsprogrammerne?

Det er værd at bemærke, at Merck har udtrykt to ”vigtige betænkeligheder” ved anvendelsen af Gardasil til kvinder med allerede eksisterende HPV 16/18 infektion. Den ene er Gardasil’s potentielle evne til at forstærke sygdom i livmoderen. Den anden er fund af højrisikable celleforandringer på grund af andre HPV typer, som ikke findes i vaccinen. Hvis det er sådan, at Garda-sil kan forværre netop den sygdom, den skulle forhindre, hvorfor tillader FDA og CDC da unge kvinder vaccination med Gardasil uden først at screene for HPV 16-18 infektion?

 

Bivirkninger ved HPV vacciner: er de harmløse?

Ifølge sundhedsmyndigheder fra adskillige lande er de fleste uønskede bivirkninger ved brug af de to typer HPV vaccinationer ikke alvorlige. Skaderne tæller f.eks. ømhed ved injektionsstedet, hovedpine, kvalme, feber og besvimelse – som FDA og CDC fastholder ikke er foruroligende, da det normalt ses ved vaccinationer. Endvidere karakteriseres en del psykogene episoder såsom besvimelser og panikanfald som midlertidige symptomer iberegnet bevidstløshed, synsforstyrrelser, skader, følelsesløshed, vejrtrækningsbesvær samt hyperventilation.

Siden 2006, da Gardasil blev godkendt, er der registreret 18.727 uønskede bivirkninger, hvoraf ca. 8 % er alvorlige med 68 dødsfald.
Systematiske, prospektive og kontrollerede undersøgelser behøves for at be- eller afvise, om et givent præparat giver anledning til uønskede bivirkninger. – Dette bevises ikke i sig selv af passive indberetninger.

Imidlertid må det give anledning til bekymring, at der er så stor forekomst af indberetninger af alvorlige bivirkninger og vel at mærke af de alvorligere af slagsen, som berører nervesystemet.

Det tyder på, at risikoen ved HPV vaccinationerne ikke er blevet tilstrækkeligt testet.

Faktisk erkendes det, at de pågældende undersøgelser om sikkerheden ved HPV vaccinen ikke var designet til at undersøge sammenhængen med autoimmune forstyrrelser. Det bemærkes, at alle sådanne undersøgelser er foretaget og sponsoreret af vaccineproducenterne selv uden uvildige undersøgelser.

En strammere sikkerhedsvurdering end den medicinalfirmasponsorerede burde være foretaget, idet man ved, at vaccinationer kan give anledning til autoimmune forstyrrelser.

Imidlertid viser uvildige videnskabelige undersøgelser uønskede bivirkninger ved brug af HPV vaccinen, som omfatter død, ALS, Multiple Sclerose (MS), neuritis, synstab, pancreatitis, anafylaksis, Akut Dissemineret Encephalomyelit (ADEM) og Postural Tachycardia Syndrom (POTS).

ADEM og MS er alvorlige demyeliniserende sygdomme i centralnervesystemet, som typisk følger infektioner eller vaccinationer.

Udvikling af POTS efter vaccinationer er sandsynligvis udiagnosticerede eller forkert diagnosticerede, hvilket giver anledning til for få indberetninger og derved manglende informationer i litteraturen om POTS ved vaccinationer. Typiske symptomer her er: nedsat koncentration, svimmelhed, besvimelser, udmattelse og appetitløshed. Sådanne symptomer kan misdiagnosticeres som panikanfald eller kronisk angst. Globalt bliver POTS symptomerne ikke kausalt anskuet som effekt af vaccination men snarere som ”psykogene tilfælde”.

Kort og godt synes det som om, sundhedsmyndigheder for hurtigt har afvist en mulig forbindelse mellem HPV vaccinen og uønskede bivirkninger, idet man har rettet sig mod undersøgelser fra vaccineproducenten i stedet for at vurdere uvildige kilders resultater.

 

Sikkerhedsvurdering af HPV vaccinen i kliniske undersøgelser: var de tilstrækkelige?

Selvom dobbeltblindede placebo-kontrollerede undersøgelser antages at være de bedst egnede og endvidere anses for at forebygge forskeres partiskhed eller fortolkning af resultat, ser man partiskhed ske på grund af selektiv resultatoffentliggørelse samt placebovalg. Det er overraskende, at der ikke findes regler for placebosammensætning, især når man tager i betragtning, at sammensætningen kan indvirke på resultatet. Placebo kan i princippet manipuleres til at generere favorable resultater.

De kliniske undersøgelser for de to typer HPV vacciner benyttede begge placebo indeholdende aluminium. – Dette på trods af man ved, at aluminium kan være meget neuro-toksisk. Desuden viser nyere undersøgelser, at aluminium som hjælpestof er under stærk mistanke i forbindelse med neurologiske og autoimmune forstyrrelser hos både mennesker og dyr. Det viser, at brug af aluminium i vacciner ikke er passende.

Resultater viser, at kvinder i disse placebogrupper fik 2 til 5 gange så mange bivirkninger på injektionsstedet som normalt, og at tallet viser sig at være på niveau med Gardasil behandlingsgruppen. Dette indikerer, at en stor del af de uønskede bivirkninger stammer fra aluminium.

 

Findes der sikre og effektive alternativer til HPV vaccinationer?

Globalt dør 275.000 kvinder årligt på grund af livmoderhalskræft – heraf dør 88 % i u-lande. Dette er overraskende, da forekomsten af HPV 16/18 – som er den mest ondartede type – er ens i både i- og u-lande. Imidlertid viser analyser fra WHO, at HPV 16/18 i forstadier samt livmoderhalskræft i i-landene ikke er en signifikant årsag til dødsfald på grund af livmoderhalskræft men snarere hænger sammen med manglende eller ufuldstændig screening. Det anfægter ikke, at HPV 16/18 infektion er medvirkende årsag til livmoderhalskræft men rettere, at andre medvirkende faktorer nødvendigvis afgør sygdomsudviklingen.

At screeninger har været en succes i i-landene ses ved, at der er sket et 70 % fald i antallet af livmoderhalskræft her.

 

Er HPV vacciner omkostningseffektive?

De nuværende licenserede HPV vacciner er blandt de dyreste vacciner overhovedet. Det gør det tvivlsomt, om lande med de højeste dødsfaldsrater (f.eks. Ghana, Nigeria, Uganda) nogensinde ville kunne drage nytte af dem.

I i-landene, hvor prisfastsættelse ikke er så afgørende, er HPV vaccinationer kun rentable, når det antages, at vaccinerne er livsvarige og omfatter mindst 75 % af unge kvinder. At vaccinationerne skal dække så mange som muligt for at være omkostningseffektive, hænger sammen med den lave forekomst af livmoderhalskræft dødsfald som følge af screeninger.

Der presses fra mange sider for at gøre HPV vaccination obligatorisk, hvilket ville gøre vaccinationsprogrammet meget dyrt; i USA ville det indebære, at omkostningerne fordobles. Det ville i USA betyde forøgede omkostninger på ca. 15 milliarder dollars i forbindelse med Gardasil alene.

Som følge af de ekstreme omkostninger ved et fuldt dækkende HPV vaccinationsprogram og det forsvindende lille udbytte kan påstandene fra sundhedsmyndighederne om vaccinernes nytteværdi ikke retfærdiggøres.

 

Alvorlige indberettede bivirkninger ved HPV vaccinen:

  • Død
  • ALS (Amyotrofisk lateral sclerose), dødelig nervesygdom 
med lammelser
  • Multiple Sclerose (MS), kronisk nervesygdom med lammelser
  • Neuritis, nervebetændelse
  • Synstab
  • Pancreatitis, kronisk betændelse i bugspytkirtlen
  • Anafylaksis, (anafylaktisk chok), meget alvorlig allergisk reaktion
  • Akut Dissemineret Encephalomyelit (ADEM), akut betændelses-
reaktion med skader på myelinskeder i hjerne/rygmarv
  • Postural Tachycardia Syndrom (POTS), sygdom med pludselige blodtryksfald

 

Hvordan stemmer promoveringen af HPV vacciner overens med de internationale retningslinjer for informeret samtykke?

Sundhedsmyndighedernes opgave er at formidle og tilvejebringe detaljerede oplysninger om nytteværdi og risici forbundet med et bestemt medikament, således at en patient selv kan træffe et oplyst valg. Såfremt en læge ikke gør det, eller at økonomiske interesser vejer tungere end individets helbred, er det en overtrædelse af reglen om informeret samtykke – eksempelvis hvis man promoverer frygt for sygdom, samtidig med at man nedtoner den potentielle risiko ved vaccinen.

Selvom Gardasil og Cervarix begge blev godkendt i 2006, er FDA’s position og omdømme blevet kritiseret, idet man hævder, styrelsen ikke varetager sit regulatoriske ansvar i tilstrækkelig grad. Ifølge Science and Mission at Risk Report fra 2006 er der stor risiko for ”underpræstation”, idet FDA ikke er i stand til at følge med den videnskabelige udvikling. Det kan potentielt bringe amerikanske og udenlandske liv i fare, da FDA internationalt bliver betragtet som en væsentlig autoritet.

I lande som Indien og Frankrig har promoveringen af Gardasil været kritiseret, idet aggressive tiltag har medført overtrædelse af nationale og internationale etiske retningslinjer.

I USA har Merck været kritiseret for at bruge enorme summer på lobbyarbejde for at gøre vaccinen obligatorisk. Udover den aggressive marketingsstrategi er det foruroligende, at lægelige eksperter har undladt at informere offentligheden om potentielle farer og i stedet har promoveret sygdommen.

Således har CDC og FDA slået på, at livmoderhalskræft globalt er den næst mest udbredte cancerform med 470.000 nye tilfælde og 233.000 dødsfald hvert år. Hvad man undlader at fortælle er, at 88 % af tilfældene sker i u-landene.  Slutteligt, og modsat hvad CDC og FDA informerer om, er der intet tilstrækkeligt bevis for, at Gardasil er et vigtigt forbyggende tiltag for at komme livmoderhalskræft til livs.

 

Afsluttende bemærkninger

Regulatoriske autoriteter har ansvar for, at nye vacciner i tilstrækkelig grad undersøges, inden de godkendes – det gælder ikke mindst, hvad angår sikkerhed og effektivitet. De tilgængelige data bakker ikke op om sundhedsmyndighedernes evidensbaserede rationale med HPV vaccinationer, og derved gør de sig skyldige i brud med internationale retningslinjer for informeret samtykke.

Det nuværende HPV vaccineprogram kan ikke retfærdiggøres, hvad angår individuel sundhedsværdi eller økonomi. Desuden er der ikke noget, som taler for, at HPV vaccinationsprogrammet kan reducere antallet af livmoderhalskræfttilfælde, udover hvad screeningsprogrammer allerede har opnået.

Desuden må det vække bekymring, at omfanget af alvorlige bivirkninger ved brugen af Cervarix og Gardasil er signifikant. Idet man nu begynder at se disse alvorlige tilfælde dukke op over hele verden, må man overveje at se på andre mulige tiltag, som i stedet kan nedbringe antal tilfælde af livmoderhalskræft, – eks. rygning, kronisk inflammation osv. i tilknytning til screening.

Vores afhængighed af medicinalproducenternes egne sponsorerede undersøgelser, ofte af tvivlsom karakter, bør stoppe. Vi bør også høre op med at afvise alvorlige uønskede bivirkninger ved at karakterisere dem som ”tilfældige” eller ”psykogene”. – Det kan ikke længere afvises, at HPV vacciner udløser alvorlige bivirkninger, spørgsmålet er blot i hvilket omfang? – Det bliver ikke i tilstrækkelig grad oplyst på grund af manglende/passiv indrapportering.

Uafhængig evaluering af HPV vaccinesikkerhed er tiltrængt og bør have høj prioritet. Fremtidig vaccinationspolitik bør være strammere og evidensbaseret samt følge de etiske retningslinjer for informeret samtykke.

 

 

 

 

Silica – et stærkt mineral som passer til skrøbelige sjæle

Silica (Kisel) er et udbredt mineral på jorden som findes i blandt andet flintesten; det er et sporstof der er vigtigt for den menneskets fysiologi og det har været anvendt homøopatisk mod mange former for sygdomme, lige fra ildelugtende fodsved til vedvarende halsbetændelser og Cancer.

Ligesom blandt andre Nat. Mur. (havsalt), Calcarea Carbonicum ( kalk substansen fra indersiden på østersskal) og Lycopodium (planten Almindelig Ulvefod) er Silicea ikke kendt for at have terapeutiske kvaliteter, før potensering (trinvis fortynding og bankning) af stoffet har tilført det energi og dynamik så det er i stand til at stimulere kroppens selvhelbredende kræfter.

Silica er ofte magre og skrøbelige typer som hele tiden får infektioner som forkølelser, halsbetændelser eller mellem øre infektioner.  Det som altid forværrer og sætter gang i sygdom hos Silica er først og fremmest kulde samt vådt vejr og blæst. Af samme grund er vinteren altid det tidspunkt på året hvor Silica har det værst helbredsmæssigt.

Det er kendt for at kunne helbrede sygelige infektionstilstand med materieafsondring som ses blandt andet ved bylder og sår som har svært ved at hele. Desuden har udsondringer som sved, pus og afføring tendens til at være ildelugtende.

Selvom Silica er et af de mest kuldskære homøopatiske midler har det paradoksalt nok stor tendens til at svede om baghovedet under søvnen. Det samme gør sig gældende med fødderne, hvor sveden som regel er temmelig ildelugtende. Man kender til Silica i tilstande opstået netop efter undertrykt fodsved.

Silica udviser et væld af symptomer overalt på menneskets krop, her er blot et udsnit af mere kendte: hovedpine lindret ved at tildække hovedet men forværret ved faste, overanstrengelse, høje lyde, kulde. Fissurer og hæmorider samt forstoppelse ses ofte hos Silica. Nedre og øvre luftveje er sæde for mange symptomer og Silica er kendt for at kunne helbrede både astma og lungebetændelse og ikke mindst halsbetændelse, hvor mandlerne netop er kendetegnet ved at være særlig udsat.

Som typer de som regel milde, føjelige og pligtopfyldende – de er meget påpasselige med deres forehavender og meget velorganiserede. Det ses også tit at Silica kan være genert og have ringe selvtillid.

 

Under disse forhold ses som regel forværring:

Kulde
Blæst
Træk
Afdække legemsdel
Undertrykt fodsved
Nymåne
At ligge på ventre og smertefulde side

Under disse forhold ses som regel forbedring:
Varme
Varme omslag
Sommer
Vådt vejr
Varme rum

Praktisk anvendelse

Det mest slående ved Silica er deres store kuldskærhed – hvor det for mange vil føles alt for varmt efter kort tid i 25 graders i hjemmet, trives denne type fint og kan endda klare sig med højere temperaturer. Jeg kender kun til midlerne Arsenicum Album og Nux Vomica som er tilsvarende kuldskære. Dernæst er det udtalt hvor dårligt helbred de har – eller snarere hvor lidt der skal til for at de bliver syge – typisk med luftvejssymptomer som forkølelser, halsbetændelse eller lungebetændelse.

Derudover er de ofte svækkede fysisk og brænder hurtigt ud mentalt – de udtrykker at mangle energien og overskuddet i dagligdagen.

Det er også et karakteristisk træk, at man ser stor tendens til sved omkring nakken under søvnen, især hos børn på trods af kuldskærheden.

Silica indikeres ofte efter vaccinationer, som Thuja samt i tilstande med vedholdende infektioner.

Disclaimer: Information fra denne side kan ikke udlægges som medicinsk rådgivning; al behandling med homøopatisk medicin bør kun praktiseres efter vejledning fra kyndig homøopat.

 

 

 

 

 

Natrum Muriaticum – Naturens uvurderlige helbreder af emotionelle traumer

Natrum Muriaticum – NaCl, eller blot almindelig havsalt, er et klassisk eksempel på et middel som i dets naturlige form ingen helbredende kvaliteter har, men som ikke desto mindre er kendt for at kunne helbrede følger af emotionelle traumer når det ordineres som “potenseret”¹ middel. Det er et vidnesbyrd om, at helbredende substanser findes i naturen men at de energetiske, dynamiske, ikke materielle, kvaliteter ved substanser er de virkelige helbredere.

Natrum Muriaticum’s anvendelsesområde er de psyko-somatiske sygdomme, som oftest.  Det svarer til en person som er emotionelt sårbar, melankolsk og med klar tendens til at undertrykke sine følelser. Det gør personen meget sårbar overfor situationer som for eksempel tab af nære familiemedlemmer og ulykkelig kærlighed – som oftest er det herefter sygdommen begynder, hvilket kan dreje sig om alt lige fra eksem, allergier, hovedpiner til alvorligere lidelser som for eksempel sklerose og andre destruktive sygdomme – det er her personens disposition afgør hvilken sygdom der viser sig.

Der er tendens til bestemte sygdomme især er hæftet på Nat. Mur. Således ser man ofte hovedpine, hvor det er kendetegnende at smerten begynder gradvist om morgenen, kulminerer til middag og igen forsvinder sidst på eftermiddagen.

Natrum Muriaticum’s væsentlige aspekter er følgende:

Sygdom opstået efter emotionelle traumer ofte med undertrykte følelser
Stor tendens til forkølelsessår på læberne
Forværring i solen samt meget sollys sensitive øjne
Forværring af trøst
Forværring af selskab
Trang til salt mad
Forværring af tilstand/sygdom formiddagen i tidsrummet omkring kl. 10 eller 11.

Ikke alle ovennævnte symptomer behøver at være dækket for at midlet passer, idet vi praktisk ser uendelig mange kombinationer af forskellige symptomer således at der aldrig er to Nat. Mur. typer som helt og holdet har samme udtryk, når man betragter helheden af symptomerne.

Det skal tilføjes, at vi kender til andre midler ud over Nat. Mur. som er kendt for at kurere psyko-somatiske sygdomme, det afgørende er at kende til det præcise udtryk og så relatere det til et givent homøopatisk middel.

Praktisk anvendelse

Min erfaring har vist, at Natrum Muriaticum er et af hovedmidlerne i min egen praksis. Ofte opleves at mange som passer på Nat. Mur. sygdommen ikke har kunne få en tilstrækkelig hjælp fordi psyko-somatiske sygdomme ikke har slået igennem i det konventionelle behandlingssystem – antagelsen hos læger er ofte at en sygdom er specifik, målbar, afgrænset og uafhængig, derfor har man sjældent effektive redskaber der helbreder folk, idet følgerne af emotionelle traumer er virkning, og ikke årsagen til sygdommen, hvorved man kun opnår at lindre symptomerne.

Børn som ældre mennesker kan få brug for midlet. Nat. Mur. er et uvurderligt middel til at skabe balance i kroppen således at man igen oplever “at leve”, da typen netop er kendt for ofte at være meget sentimental, melankolsk og indelukket følelsesmæssigt. Disse positive ændringer i sindet smitter hurtigt af på resten af personen som oplever fravær af sygdom.

 

 

¹Potensering vil sige at fortynde og banke en given substans trinvist. Potensering opstod som et resultat af Hahnemann’s (homøopatiens opfinder)mange eksperimenter for at finde frem til hvordan man tilfører de homøopatiske midler mest mulig virkning. Det kan synes paradoksalt – og netop dette aspekt af homøopatien har i 200 år været kilde til flest kontroverser, men Hahnemann lod sig ikke gå på af kritikken, idet hans mange iagttagelser viste midlernes tendens til at virke mere varigt og effektivt når de er potenserede langt ud over punktet hvor de indeholder molekyler – en manifestation af Hahnemann’s skarpe intellekt og analytiske deduktion. Igennem 200 år har homøopater over hele verden bekræftet Hahnemann’s iagttagelser.

 

Disclaimer: Information fra denne side kan ikke udlægges som medicinsk rådgivning; al behandling med homøopatisk medicin bør kun praktiseres efter vejledning fra kyndig homøopat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsøg viser homøopatiske midler stimulerer hjerte rytmen

I et af de første forsøg af sin art, har Indiske forskere fra Mumbai universitet konkluderet at homøopatiske midler har evnen til at stimulere hjerterytmen hos forsøgspersoner, sammenholdt med en placebogruppe. Read more

Andrew Wakefield – Historien om en svindler eller Whistleblower?

ANDREW WAKEFIELD – HISTORIEN OM EN SVINDLER ELLER WHISTLEBLOWER?

..eller en historie om nutidig magtmisbrug samt tendentiøs og usaglig mediedækning. Read more

Samuel Hahnemann – ophavsmanden til Homøopati og eksperimentel Farmakologi

 

 

 

Hahnemann (1753-1844) var homøopatiens opfinder og samtidig den første forsker som systematisk afprøvede lægemidler af på raske mennesker, med henblik på præcist at kunne anvende substansernes iboende og helbredende kvaliteter.

Hahnemann’s opdagelser og nøgle principper

Prøvninger af lægemidler hos raske, og de følgende helbredelser af syge med lignende symptomer,  er Homøopatiens kerneprincip.
Desuden opdagede han sidenhen, at lægemidlernes effekt forøges, paradoksalt nok, når de udsættes for trinvis fortynding og bankning – en opdagelse som er kontroversiel, også ifølge Hahnemann, men hans opfattelse var klar; hvad gentagne eksperimenter entydigt påviser må være sandt, uagtet at det synes irrationelt og ulogisk.

Et andet vigtigt princip er minimal dosis. Homøopatisk behandling kræver få doseringer for at virke helbredende, til forskel fra almindelig medicinering. Dette er med tanke på, at midlet kun virker som en stimulering for at kroppen genvinder sin raske tilstand.

Helbredelse eller undertrykkelse?

Hahnemann var af den opfattelse, at et symptom peger på at der er en underliggende tilstand af ubalance, som i sig selv er årsagen til at symptomet manifesterer sig.

Gennem erfaring med behandling af tusindvis af patienter, opdagede han at mange genvandt godt helbred, men at de i processen, flygtigt og midlertidigt,  manifesterede nogle af de sygdomme som de havde haft for år tilbage – og som de oprindeligt havde fået traditionel behandling for.  Han mente den traditionelle måde at behandle på var symptom fikseret, undertrykkende og farlig for helbredet.

 

Om brugen af vaccinationer af Suzanne Humphries, MD – dansk oversættelse

Lægen Suzanne Humphries var indtil for to år siden ikke det mindste i tvivl om at vaccinationer var sikre og meningsfulde. Read more